Retourbeleid

Artikel 1 – Herroepingsrecht 

De consument dient de Rubberfabriek per schriftelijk schrijven binnen de 14 kalenderdagen na afleveringsdatum van de goederen op de hoogte te stellen om beroep te maken op zijn/haar herroepingsrecht.

Versneden goederen, maatwerk of producten verkrijgbaar per lopende meter die afgesneden worden van volle productrollen kunnen wij niet terug nemen mits de goederen niet meer in goede orde aan derden verkocht kunnen worden.
Enkel tegels, volle rollen en andere niet versneden rubber materialen nemen wij terug volgens het herroepingsrecht Boek VI van het wetboek van economisch recht.

De transportkosten die gepaard gaan voor de levering en retourzending zullen in mindering gebracht worden van het totaal bedrag der aangekochte goederen.

De goederen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn.

Kosten ten laste van de consument
België:
pakket < 31 kg = 12 €/pakket per zending (excl btw)
Pallet = 65 €/pallet per zending (excl btw)
Nederland:
pakket < 31 kg = 15 € / pakket per zending ( excl btw )
Pallet = 88 € / pallet per zending (excl btw)

De consument is vrijblijvend om de goederen zelf terug te zenden naar de leverancier mits  goedkoper alternatief te hebben gevonden voor de retourzending. Via deze weg wordt enkel de heen-vracht in mindering gebracht van het totaalbedrag.

De terugbetaling zal geschieden na ontvangst van de goederen.

Artikel 2 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 3 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

Zo snel mogelijk, maar binnen 8 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 4 – Verplichtingen van de ondernemer / consument bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief leveringskosten, uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen in het centraal magazijn van de Rubberfabriek te Schoten.  Het terugsturen van de goederen gebeurt steeds ten laste van de consument. In overleg kan de ondernemer de terughaling op zich nemen mits betaling. 

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 5 – Uitsluiting herroepingsrecht

Volgens specificaties van de consument vervaardigde ( versneden ) producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, kunnen niet terug genomen worden.

U VINDT NIET WAT U ZOEKT OF TWIJFELT MET UW PRODUCT KEUZE?

Heeft u hulp nodig met het vinden van uw Rubber sportvloer, antislip vloerbekleding of andere rubber producten binnen of buiten ons productengamma? Ons Team staat u graag schriftelijk of telefonisch te woord voor al uw vragen.

Contacteer ons